Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/customer/www/binnenvaart.be/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Binnenvaart - Goederensoorten

Goederensoorten

 

Een breed gamma van goederensoorten komt in aanmerking voor transport over de waterweg. Er ontstaan ook steeds nieuwe toepassingen. Hieronder geven wij enkele types weer van goederentransport over de binnenwateren.

   


Bulk

binnenvaart goederen bulkBulkvervoer is nog altijd de meest vervoerde goederensoort in de binnenvaart. Grote volumes die over grote afstand moeten vervoerd worden – dat blijft de kernactiviteit van de binnenvaart. Geen enkele transportmodaliteit is hierin even goed als de binnenvaart. Typische voorbeelden van bulktransport zijn bouwmaterialen zoals zand en grind, of granen en veevoeders. Naast droge bulk, is er ook natte bulk. Veelzijdig vervoerde natte bulk producten via de binnenvaart zijn stookolie en benzine.


Stukgoed

binnenvaart goederen stukgoedBij stukgoed worden ‘de stukken’ letterlijk stuk voor stuk aan boord van het schip geplaatst, of eventueel eerst nog verpakt op pallets of in kratten of rekken. Gekende voorbeelden van stukgoed in de binnenvaart zijn: papier, hout, staalrollen, enz…

 


Containers

binnenvaart kennismaken goederensoorten containersTussen 1999 en 2015 is het aantal vervoerde containers, uitgedrukt in TEU, vervijfvoudigd!
De kleinste schepen nemen 32 TEU’s mee, de grootste tot 500 containers. De meest uiteenlopende soorten lading komen in aanmerking voor transport in containers.


Roro

binnenvaart kennismaken goederensoorten roroBij een Roro schip, Roro betekent  'roll on roll off', gaat het vooral over d de manier waarop de lading aan of van boord wordt gebracht. Het betreft verrijdbare lading, die van en aan boord wordt gereden. Vb. auto’s, tractors, …..

 

 

 

 


Ondeelbare stukken

binnenvaart kennismaken goederensoorten ondeelbaarMet deze vergunningen verkrijgt  de aanvrager de toelating om  het vervoer van goederen of  het verkeer van voertuigen, die  volgens het verkeersreglement  of het technische reglement  van de voertuigen eigenlijk niet op de wegen toegelaten zijn, toch te laten doorgaan.  Het verkeersreglement en het technisch reglement van de voertuigen voorzien immers  maximum afmetingen en massa's voor voorwerpen of voertuigen en dit zowel voor veiligheidsredenen als om verkeershinder te voorkomen maar ook om infrastructuurredenen: het wegennet is immers niet voorzien op de hoge belastingen die deze transporten op bruggen en wegen uitoefenen. De binnenvaart daarentegen is juist zeer geschikt voor het transport van grote ondeelbare of zeer zware goederen: geen hinder voor andere verkeersdeelnemers, geen schade aan bruggen of wegen, er moeten geen straten afgesloten of omleidingen ingelegd worden.  Uitzonderlijk vervoer is een term voor het wegverkeer, niet voor de binnenvaart.


(vervuilde) Grond

 

Grondverzet en het transport van grond is belangrijk in onze economie. Volgens hoofdstuk XIII van Vlarebo (B.S 22/04/2008) geldt bij het transport van uitgegraven bodem met een volume vanaf 250 m_ een systeem van kwaliteitsborging, dat bij transport garanties biedt van traceren en kwaliteit. Dat gebeurt via de daartoe door OVAM erkende bodembeheerorganisatie vzw Grondbank, opgezet door de Confederatie Bouw. Binnenvaartondernemers die optreden als vervoerder van (vervuilde) grond, vallen onder de verplichtingen van Vlarebo. De voorschriften in het systeem van kwaliteitsborging voor het vervoer van vervuilde grond bevatten minimale taken, plichten en eisen die elke vervoerder moet respecteren. Op dagbasis gaat het om belangrijke volumes, met hoeveelheden van 2.000 tot 5.000 vrachtwagens van 25 ton elk.

 

Kaart met overslagpunten voor vervuilde grond

binnenvaart goederensoorten TOP kaart augustus 2009

 

Aansluiten bij de grondbank

Meer weten?

Grondbank v.z.w.
Lombardstraat 34-42
1000 Brussel
Tel. 02/545.58.48
Fax. 02/545.59.07
www.grondbank.be